ผลการแสดงความเห็นในหัวข้อ
- มีนวัตกรรม และมีอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการให้บริการ
ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 2563   ถึงวันที่ 4 มิ.ย. 2566
รายการคะแนน
น้อย [0 %]
น้อยที่สุด [0 %]
ปานกลาง [0 %]
มาก [0 %]
มากที่สุด7 [100 %]
จำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด7

  • น้อย  = 0 คะแนน 0%
  • น้อยที่สุด  = 0 คะแนน 0%
  • ปานกลาง  = 0 คะแนน 0%
  • มาก  = 0 คะแนน 0%
  • มากที่สุด  = 7 คะแนน 100%