ผลการแสดงความเห็นในหัวข้อ
4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก
ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 2563   ถึงวันที่ 4 มิ.ย. 2566
รายการคะแนน
จำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด