ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-257182 แฟกซ์ 053-257336 ร้องเรียน-ร้องทุกข์ โทรศัพท์. 0819-501225 นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรี

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
2,206
เดือนที่แล้ว
2,109
ปีนี้
25,559
ปีที่แล้ว
30,226
ทั้งหมด
120,838
ไอพี ของคุณ
100.24.125.162


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้เสนอโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ         ที่มีภาวะพึงพิง ภายใต้แผนงาน/โครงการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้าย     พระราชกฤษฎีกาให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม     ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563                     ไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณากลั่นกรองเสนอคณะรัฐมนตรี    อนุมัติในหลักการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงานดังกล่าวนั้น

                   ในการนี้กระกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือหรือสั่งการ ซักซ้อม การดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย                     ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 และหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.3/ว 23752 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินตามโครงการดังกล้าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์           จะเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่น โดยเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว ต้องเข้าการฝึกอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ ซึ่งเป็นหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง (ของกรมอนามัย) นั้น

                    เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง  อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาบุคคลทำหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น”

 

  1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

          ตำแหน่ง     อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น                 จำนวน    2   อัตรา

          โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ         และกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำ
การดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล โดยได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้


 
05 สิงหาคม 2563


ไฟล์เอกสาร PDF