ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 053-257336

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
1,346
เดือนที่แล้ว
2,412
ปีนี้
8,041
ปีที่แล้ว
29,956
ทั้งหมด
133,276
ไอพี ของคุณ
3.215.77.193
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ขอแจ้งผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง อย่างไม่เป็นทางการ ดังต่อไปนี้,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
29 มีนาคม 2564

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ขอแจ้งผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เขต 1 อย่างไม่เป็นทางการ ดังต่อไปนี,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
29 มีนาคม 2564

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ขอแจ้งผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เขต 2 อย่างไม่เป็นทางการ ดังต่อไปนี,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
29 มีนาคม 2564

คู่มือการใช้ระบบแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
คู่มือการใช้ระบบแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-474030 (สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง )
---------------------------------------
"เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส"
ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
22 มีนาคม 2564

แจ้งเหตุ "ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น" ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
???? กกต.เพิ่มช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แจ้งเหตุ ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
"แจ้งก่อนได้ 2 ช่วงเวลา"
ช่วงที่ 1 : 21-27 มี.ค. 64
ช่วงที่ 2 : 29 มี.ค.-4 เม.ย. 64
โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทางลิ้งค์นี้ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
**ระบบจะเปิดให้กรอกข้อมูลในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564**
โดยมีข้อมูลที่จะต้องกรอก ดังนี้้
1.เลขบัตรประจำตัวประชาชน
2.รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน
3.ชื่อภาษาไทย (ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ)
4.นามสกุลภาษาไทย
5.วันเดือนปีเกิดที่ปรากฏในบัตรประชาชน
☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-474030 (สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง )
---------------------------------------
"เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส"
22 มีนาคม 2564

รู้ไหม❓ถ้าไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะเสียสิทธิอะไรบ้าง❓,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
???? ถ้าเราไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 และไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะถูกจำกัดสิทธิดังต่อไปนี้
???? 1. สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
???? 2. สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
???? 3. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
???? 4. การดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
???? 5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
???? 6. ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น
????ระยะเวลาการถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีก ให้นับเวลาการจำกัดสิทธิครั้งหลังนี้ โดยนับจากวันที่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหม่ และหากกำหนดเวลาการจำกัดสิทธิครั้งก่อนยังเหลืออยู่เท่าใด ให้กำหนดเวลาการจำกัดสิทธินั้นสิ้นสุดลง
ขอขอบคุณข้อมูลจาก: กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

 

10 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ : การแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาลฯ ในวันที่ 28 มี.ค. 64 ได้,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
ประชาสัมพันธ์ : ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้ .... "แจ้งก่อนได้ 2 ช่วงเวลา"
 
ช่วงที่ 1 : 21-27 มี.ค. 64
ช่วงที่ 2 : 29 มี.ค.-4 เม.ย. 64
 
สามารถ Dowload แบบฟอร์ม...หนังสือแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.1/8‼  แล้วกรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน
 
โดยยื่นต่อที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ณ ที่ว่าการอำเภอพร้าว
1. ด้วยตนเอง หรือ
2. มอบหมายให้ผู้อื่น โดยทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นแทน หรือ
3. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ????
เรียน นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง (ห้องทะเบียนอำเภอพร้าว)
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง หมู่ 4 ถนนรอบเวียงด้านใต้ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
 
☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-474030 (สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง )
 
---------------------------------------
"เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส"
 
#อย่าลืมมาใช้สิทธิ
 
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม
http://www.maepang.go.th | www.facebook.com/เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
 
 
#งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
#ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประตำเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
 
 
10 มีนาคม 2564

บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋งและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปั๋งเขต1 เขต2 ฯ,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
???? ???? ???? ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ???? ???? ????
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋งและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปั๋งเขต1 และ เขต 2 ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
 
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
 

 

22 กุมภาพันธ์ 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
???? ???? ???? ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ???? ???? ????
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง
???? ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
22 กุมภาพันธ์ 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เขต 2,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
???? ???? ???? ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ???? ???? ????
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เขต 2
???? ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
 
22 กุมภาพันธ์ 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เขต 1,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
???? ???? ???? ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ???? ???? ????
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เขต 1
???? ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
22 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาสัมพันธ์  : กำหนดการออกให้บริการการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ประจำปี 64,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

ประชาสัมพันธ์ : ตารางกำหนดการออกให้บริการการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ประจำปี 2564 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี 2564

เพื่อจะได้ดำเนินการรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการ
"จัดหาวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของที่ขึ้นทะเบียนไว้เท่านั้น"
รายละเอียดตามตารางการออกให้บริการและสถานที่รับขึ้นทะเบียนดังนี้
หากว่าเจ้าของสุนัขและแมวไม่ขึ้นทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านไม่ประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทางเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
**แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะค่ะ**
**เตรียมสำเนาบัตรประชาชนและเบอร์โทรของเจ้าของหรือผู้แจ้งข้อมูล ไปด้วยนะค่ะ เพื่อกรอกในใบลงทะเบียนค่ะ**
 
????????????????

 

11 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาสัมพันธ์ : การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และพระ,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
ประชาสัมพันธ์ : งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
*** การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) ....
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ยังคงส่งผลกระทบต่อรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมทั้งภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง สมควรลดภาษีสาหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะจัดเก็บในปีภาษี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการลดภาระและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนโดยรวมและเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจาเป็นทางเศรษฐกิจ ประกอบกับมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 บัญญัติว่า การลดภาษีสาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ กิจการ หรือสภาพแห่งท้องที่ ให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้...

 

09 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาสัมพันธ์: ข้อแนะนำและวิธีปฏิบัติในการหาเสียงเลือกตั้งไฟล์แบบฟอร์ม,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
ประชาสัมพันธ์: ข้อแนะนำและวิธีปฏิบัติในการหาเสียงเลือกตั้งไฟล์แบบฟอร์ม .pdf
ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
09 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง
รับสมัครในวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกาศที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
 
โทร. 053-257336
04 กุมภาพันธ์ 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (111 รายการ)