ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-257182 แฟกซ์ 053-257336 ร้องเรียน-ร้องทุกข์ โทรศัพท์. 0819-501225 นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรี

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
1,851
เดือนที่แล้ว
2,083
ปีนี้
1,851
ปีที่แล้ว
29,956
ทั้งหมด
127,086
ไอพี ของคุณ
3.238.70.175


ประชาสัมพันธ์ !!!!! รู้ก่อน! 20 ธ.ค.นี้ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.ไม่ได้ ทำอย่างไร?,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง หรือ ภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง

ดาวน์โหลด “แบบฟอร์ม หนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้

และให้ระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านโดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น

1. ด้วยตนเอง หรือ

2.มอบหมายผู้อื่น หรือ

3.ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

 

 

 

08 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ : อัตราภาษีป้าย ประจำปี 2564   ,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564

กำหนดยื่นแบบ ภายในเดือน มีนาคม ของทุกปี

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

       ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 โดยปรับปรุงอัตราภาษีป้ายที่มีอักษรไทยล้วน หรือป้ายที่มีตัวอักษรภาษาไทยปนกับอักษรต่างประเทศและปนกับภาพหรือเครื่องหมายอื่น หรือป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ และกำหนดอัตราภาษีป้ายขึ้นใหม่สำหรับป้ายที่ใช้เครื่องจักรกล ป้ายอักษรวิ่ง และป้ายจออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการโฆษณามากกว่าหนึ่งภาพในหกสิบวินาที โดยกำหนดให้อัตราภาษีป้ายมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเพื่อให้การจัดเก็บภาษีป้ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

  1. ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
  2. กำหนดอัตราภาษีป้ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

        หมายเหตุ เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีเศษเกินครึ่งตารางเมตรให้นับเป็นหนึ่งตารางเมตร ถ้าไม่เกินครึ่งตารางเมตร ให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 1,010 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 1,010 บาท

  1. กำหนดบทเฉพาะกาล โดยเมื่อพ้นกำหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ถ้ายังไม่ออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายขึ้นใหม่ ให้คิดอัตราภาษีป้ายต่อไปจนกว่าจะมีการกำหนดอัตราภาษีป้ายขึ้นใหม่
08 ธันวาคม 2563

Covid-19 ตื่นตัวไม่ตื่นตูม !!!,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
 
ขอประชาชน รับฟังข่าวสารที่ถูกต้อง ร่วมกันป้องกัน ตนเองและคนรอบตัว โดยการหาข้อมูลและปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสม รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
 
ด้วยความปราถนาดีจาก : เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
 
#เกาะติดสถานการณ์COVID-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่นี่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่
 
https://www.facebook.com/Chiangmaidatacenter/
 
 
 
 
08 ธันวาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง การยื่นคำร้องติดตั้ง รื้อถอน เปลี่ยนแปลงข้อความป้าย,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
04 พฤศจิกายน 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง ขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาบุคคลทำหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น”
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา
โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำ การดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล โดยได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้

14 ตุลาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง: รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
13 ตุลาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

08 ตุลาคม 2563

สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ณ จุดบริการชุมชน เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ประจำปีงบประมาณ 2563,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ณ จุดบริการชุมชน เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนเมษายน 2563 - เดือนกันยายน 2563)

01 ตุลาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มต,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

รายละเอียดแนบท้าย ตามเอกสารดังนี้

01 กันยายน 2563

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 ,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563

"ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"

ติดต่อยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีที่ : งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

"ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง"...

31 สิงหาคม 2563

สาระสาคัญพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และติดต่อชาระภาษีได้ที่
งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตาบลแม่ปั๋ง
โทรศัพท์ 053-257336
โทรสาร 053-257336

31 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้เสนอโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ         ที่มีภาวะพึงพิง ภายใต้แผนงาน/โครงการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้าย     พระราชกฤษฎีกาให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม     ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563                     ไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณากลั่นกรองเสนอคณะรัฐมนตรี    อนุมัติในหลักการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงานดังกล่าวนั้น

                   ในการนี้กระกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือหรือสั่งการ ซักซ้อม การดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย                     ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 และหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.3/ว 23752 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินตามโครงการดังกล้าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์           จะเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่น โดยเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว ต้องเข้าการฝึกอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ ซึ่งเป็นหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง (ของกรมอนามัย) นั้น

                    เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง  อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาบุคคลทำหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น”

 

  1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

          ตำแหน่ง     อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น                 จำนวน    2   อัตรา

          โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ         และกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำ
การดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล โดยได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้

05 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (Ext,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ประจำปี 2563

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่มีต่อ เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

โดยสามารถประเมินผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

1. QR Code
2. เว็บไซด์ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/xt8kou

01 มิถุนายน 2563

สงกรานต์ปีนี้ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะคะ,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

#วันสงกรานต์ หรือ #วันปีใหม่ไทย 13-15 เมษายน 2563

สงกรานต์ปีนี้ #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ กันนะคะ

- งดการทำกิจกรรมนอกบ้าน
- งดจัดงานปาร์ตี้สังสรรค์
- งดเล่นสาดน้ำ
- งดเดินทางกลับภูมิลำเนาไปพบปะพ่อแม่ญาติพี่น้องในต่างจังหวัด
- งดการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เปลี่ยนมาสรงน้ำพระในบ้านแทน

การเดินทางไปทำบุญที่วัด หากจำเป็นต้องออกนอกบ้าน
อย่าลืม! สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และหมั่นล้างมือบ่อยๆ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้ รัฐบาลประกาศเลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 (วันที่ 13-15 เมษายน 2563) ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะคลี่คลาย โดยคณะรัฐมนตรีจะพิจารณากำหนดวันหยุดราชการชดเชยให้ในภายหลังในช่วงเวลาที่เหมาะสม

13 เมษายน 2563

มีคำสั่งเกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด19,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

#ขอความร่วมมือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะ

ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งเกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่อง แต่ปรากฏว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสยังคงมีแนวโน้มแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงโอกาสเสี่ยงในการติดต่อโรคและความจำเป็นของประชาชน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีคำสั่งให้กำหนดมาตรการเพิ่มเติม โดยให้ปิดสถานที่และห้ามบุคคลใดเข้าไปทำกิจกรรมในพื้นที่ ดังนี้

1. ปิดสวนสาธารณะทุกแห่ง

2. ห้ามมิให้ลงเล่นน้ำ สาดน้ำ ตั้งวางจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สิ่งของ รับประทานอาหาร หรือทำกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ บริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ถนนรอบคูเมืองด้านในและถนนรอบคูเมืองด้านนอกทั้ง 4 ด้าน รวมถึงพื้นที่ต่อเนื่อง

3. งดการใช้พื้นที่ลานเอนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ รวมถึงพื้นที่ในลักษณะคล้ายกัน เพื่อเป็นสถานที่ในการรวมกลุ่มกัน หรือทำกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ รวมถึงการตั้งวางจำหน่ายสินค้า อาหาร เครื่องดื่มทุกชนิดในบริเวณดังกล่าว

4. งดการใช้พื้นที่สาธารณะหรือบริเวณแห่งน้ำสาธารณะ ได้แก่ แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้ำ ที่สามารถเข้าไปรวมกลุ่มทำกิจกรรม อาทิ ลงเล่นน้ำ สาดน้ำ หรือทำกิจกรรมอื่นใดในลักษณะที่มีความเสี่ยงต่อการติดต่อและแพร่กระจายของโรคโควิด-19 และห้ามมิให้ประชาชนหรือบุคคลทั่วไป รวมตัวกันเพื่อชุมนุมทำกิจกรรม หรือมั่วสุมกัน บริเวณที่หรือทางสาธารณะ

5. ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก ร้านขายของชำทั่วไป ให้งดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. ของวันถัดไป สำหรับในช่วงเวลาที่เปิดขายได้นั้น ขอให้จัดให้มีมาตรการป้องกันโรค โดยให้มีบริการเจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับผู้ใช้บริการ ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสาธารณะ เช่น ประตูเข้า-ออก มือจับตู้แช่อาหาร ชั้นวางสินค้าเคาน์เตอร์บริการ และบริเวณอื่นๆ ที่อาจมีการสัมผัสร่วมกันของผู้เข้าใช้บริการ และต้องจัดให้มีมาตรการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ของผู้ใช้บริการ และพนักงานผู้ให้บริการอย่างน้อย 1 เมตร

นอกจากนั้นยังต้องคัดกรองพนักงานผู้ปฏิบัติงานก่อนทำงาน และในขณะทำงานให้พนักงานผู้ให้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมทั้งปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักอนามัย

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรการ 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2563 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2563

03 เมษายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (92 รายการ)