ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-257182   โทรสาร (แฟกซ์): 053-257336
ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
78
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
880
เดือนที่แล้ว
2,441
ปีนี้
25,539
ปีที่แล้ว
23,063
ทั้งหมด
90,592
ไอพี ของคุณ
18.206.194.210


31 ตุลาคม 2562

17 ตุลาคม 2562

ประชาสัมพันธ์นะค่ะ !!!

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง จะดำเนินโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 โดยการพ่นหมอกควันกำจัดยุง ในองค์กร วัด โรงเรียน ชุมชน และหมู่บ้าน เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลแม่ปั๋ง

ในระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2562

**ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ปั๋งทุกหมู่บ้าน เตรียมความพร้อมในด้านสถานที่ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงด้วยนะค่ะ**

ตามตารางแผนปฏิบัติงานดังนี้...

"ร่วมกัน ป้องกันไม่ให้ยุงเกิด และป้องกันไม่ให้ยุงกัด ” นะค่ะ

19 กรกฎาคม 2562

กระทรวงสาธารณสุข เตือนผู้ปกครองและสถานศึกษาระวังเด็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก 1-3 ปี เน้นสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิด หมั่นทำความสะอาดของใช้ของเล่น ถ้าเด็กป่วยให้หยุดรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหาย หากมีอาการ ซึม อ่อนแรง ชักกระตุก มือสั่น เดินเซ หอบ อาเจียน ให้รีบพบแพทย์ทันที เพราะอาจติดเชื้อชนิดรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได้

จากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 21 พฤษภาคม 2562 มีรายงานผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก จำนวน 11,107 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 1 ปี รองลงมา คือ 2 ปี และ 3 ปี ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรก คือ สุราษฎร์ธานี รองลงมา คือ เชียงใหม่ ภูเก็ต ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ ตามลำดับ

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ขอแนะนำให้ผู้ปกครองดูแลและสังเกตอาการของบุตรหลาน เนื่องจากเด็กเล็กอาจบอกอาการเจ็บป่วยของตนเองไม่ได้ วิธีป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
มีดังนี้

1.ลดการสัมผัสเชื้อ โดยเชื้อโรค มือ เท้า ปากจะอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากแผลตุ่มพองหรืออุจจาระของผู้ป่วย ซึ่งมักจะติดอยู่บนมือแล้วนำเข้าปากหรือจับของเล่น ของใช้ ทำให้กระจายสู่ผู้อื่นได้
2.หมั่นทำความสะอาดของใช้และของเล่นของเด็กเป็นประจำ เพื่อลดเชื้อโรคที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม
3.หมั่นให้เด็กล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลัง รับประทานอาหารหรือเข้าห้องน้ำ เพื่อลดเชื้อสะสมบนมือและลดการแพร่สู่ผู้อื่น
4.หากบุตรหลานป่วย ควรแยกของใช้ส่วนตัวและไม่ให้คลุกคลีกับคนอื่นๆ เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ

ด้วยความปราถนาดีจาก : เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

03 กรกฎาคม 2562

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอ
ที่มีต่อ เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง โดยสามารถประเมินผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

1. QR Code
2. เว็บไซด์ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/xt8kou

20 พฤษภาคม 2562

เทศบาลตำบลแม่ปั๋งจึงขอประชาสัมพันธ์การรณรงค์สร้างจิตสำนึกของประชาชนในการคัดแยกขยะจากต้นทาง และจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยและเพื่อการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง

30 เมษายน 2562

30 เมษายน 2562

                  ตามที่เทศบาลตำบลแม่ปั๋งได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานแก่เด็กนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนระหว่างวันที่  18-22  มีนาคม  2562  นั้น

                   เทศบาลตำบลแม่ปั๋งได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานในระหว่างปิดภาคเรียนเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัว ในวันที่  27  มีนาคม  2562  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง  เวลา  13.30  น.  และแต่งกายในชุดเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

25 มีนาคม 2562

22 มีนาคม 2562

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ขอเชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อความสะดวกต่อการนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย โดยในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ้นจากกิจวัตรประจำวันของทุกคนมากน้อยต่างกันไปจากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ถ้าคิดเป็นระดับชุมชนและหมู่บ้านแล้วจะมีปริมาณขยะในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันพบว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องสถานที่ทิ้งขยะมากขึ้นแล้ว เนื่องจากหน่วยงานที่นำขยะไปทิ้งปฏิบัติไม่ถูกหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง รวมทั้งเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มากขึ้นอีกด้วย การคัดแยกขยะจึงถือเป็นอีกวิธีการที่สำคัญในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดมลพิษต่อโลกน้อยลง การคัดแยกขยะเพื่อให้สะดวกแก่การนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่โดยทั่วไป แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ

-
1.ขยะย่อยสลายหรือขยะเศษอาหาร เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย มีความชื้นมาก ส่งกลิ่นเหม็นได้อย่างรวดเร็ว ขยะประเภทนี้กำจัดและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยการหมักทำปุ๋ยใช้ในการเกษตรได้ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น

2.ขยะรีไซเคิล หรือขยะยังใช้ได้ ขยะประเภทนี้บางส่วนสามารถแยกนำมาแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ เป็นต้น

3.ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้ และไม่สามารถแยกเป็นประเภทต่างๆได้ เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่สำเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอล์ยที่เปื้อนอาหาร เป็นต้น

4.ขยะพิษ/อันตราย ถือเป็นขยะอันตรายที่จำเป็นต้องแยกทิ้งต่างหาก เนื่องจากสมบัติทางกานภาพ เคมี และชีวภาพ ได้แก่ สารเคมี วัตถุมีพิษ ซากถ่านไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋องฉีดสเปรย์ และขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล

ถึงแม้ว่าขณะนี้ถังขยะแยกประเภท ยังมีไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ แต่สิ่งที่เราทุกคนทำได้ คือ การสร้างจิตสำนึกทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง ทิ้งลงถังขยะที่จัดวางไว้ตามที่สาธารณะและสถานที่ต่างๆ ไม่ทิ้งลงแม่น้ำลำคลองหรือท่อระบายน้ำ หากทำได้ก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาขยะรวมถึงปัญหาที่เกี่ยวเนื่องได้ไม่น้อย!!

“ถังขยะ” ทิ้งให้ถูกสี ถูกประเภท"

20 มีนาคม 2562

ประกาศเทศบาลตําบลแม่ปั๋ง เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทํางานระหว่างปิดภาคเรียน : ด้วยเทศบาลตำบลแม่ปั๋งมีความประสงค์จะรับ นักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน โดยคุณสมบัติ ดังนี้

๑.มีสัญชาติไทย
๒.มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์
๓.มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลแม่ปั๋งไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
๔.กำลังศึกษาในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน

เอกสารที่นำมายื่นสมัคร
๑. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาระเบียนผลการศึกษาหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

โดยผู้ที่สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๑๘ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

13 มีนาคม 2562

เพื่อให้สามารถก้าวผ่านภัยแล้งในปีนี้ไปได้ เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ต้องขอความร่วมมือประชาชนในทุกพื้นที่รวมพลังใช้น้ำประปาในชีวิตประจำวันอย่างประหยัดและรู้คุณค่าด้วยวิธีการง่าย ๆ  ดังนี้

  1. เมื่อแปรงฟันให้ใช้แก้วรองน้ำบ้วนปากและแปรงฟัน ซึ่งจะใช้น้ำประปาเฉลี่ยเพียง 1 ลิตร แต่หากปล่อยให้น้ำไหลในขณะแปรงฟันด้วย จะทำให้สิ้นเปลืองน้ำประปาถึง 9 ลิตร ต่อ 1 นาที
  2. เมื่อล้างหน้า ให้ใช้ภาชนะรองน้ำ จะใช้น้ำประปาเพียง 9 ลิตร แต่ถ้าเปิดน้ำทิ้งไว้ต่อเนื่องจะสิ้นเปลืองน้ำประปาถึง 18 ลิตร
  3. ควรหมั่นสำรวจระบบประปาภายในบ้านอยู่เสมอด้วยการตรวจสอบก๊อกน้ำ เส้นท่อ และสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีไม่ให้มีการรั่วไหล

 

หากตรวจสอบพบท่อประปาแตกรั่วสามารถแจ้งได้ที่ งานประปา กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง หรือ โทรศัพท์ 053-257336

04 มีนาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ ให้พี่น้องประชาชนตำบลแม่ปั๋งได้รับทราบค่ะ!!!!!

เทศบาลตำบลแม่ปั๋งได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยการออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ตามวันเวลา ดังนี้..

01 มีนาคม 2562

25 มกราคม 2562

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่...ออกประกาศคุมเข้ม ประกาศมาตรการ "61 วันไม่เผา ชาวเชียงใหม่ ร่วมแรงร่วมใจ ต้านภัยหมอกควันและไฟป่า เพื่อสุขภาพที่ดี เศรษฐกิจที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี" ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2562 (ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดเด็ดขาด) หากฝ่าฝืนจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำหรับผู้ชี้เบาะแสเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิด จะมีรางวัลนำจับ รายละ 5,000 บาท สามารถแจ้งเหตุได้ที่ ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2725 หรือ 191 ตลอด 24 ชั่วโมง

21 มกราคม 2562

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (59 รายการ)