ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-257182 แฟกซ์ 053-257336 ร้องเรียน-ร้องทุกข์ โทรศัพท์. 0819-501225 นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรี

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
2,206
เดือนที่แล้ว
2,109
ปีนี้
25,559
ปีที่แล้ว
30,226
ทั้งหมด
120,838
ไอพี ของคุณ
100.24.125.162


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง: รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
13 ตุลาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

08 ตุลาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มต,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

รายละเอียดแนบท้าย ตามเอกสารดังนี้

01 กันยายน 2563

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 ,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563

"ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"

ติดต่อยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีที่ : งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

"ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง"...

31 สิงหาคม 2563

สาระสาคัญพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และติดต่อชาระภาษีได้ที่
งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตาบลแม่ปั๋ง
โทรศัพท์ 053-257336
โทรสาร 053-257336

31 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้เสนอโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ         ที่มีภาวะพึงพิง ภายใต้แผนงาน/โครงการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้าย     พระราชกฤษฎีกาให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม     ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563                     ไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณากลั่นกรองเสนอคณะรัฐมนตรี    อนุมัติในหลักการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงานดังกล่าวนั้น

                   ในการนี้กระกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือหรือสั่งการ ซักซ้อม การดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย                     ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 และหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.3/ว 23752 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินตามโครงการดังกล้าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์           จะเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่น โดยเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว ต้องเข้าการฝึกอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ ซึ่งเป็นหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง (ของกรมอนามัย) นั้น

                    เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง  อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาบุคคลทำหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น”

 

  1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

          ตำแหน่ง     อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น                 จำนวน    2   อัตรา

          โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ         และกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำ
การดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล โดยได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้

05 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (Ext,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ประจำปี 2563

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่มีต่อ เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

โดยสามารถประเมินผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

1. QR Code
2. เว็บไซด์ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/xt8kou

01 มิถุนายน 2563

สงกรานต์ปีนี้ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะคะ,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

#วันสงกรานต์ หรือ #วันปีใหม่ไทย 13-15 เมษายน 2563

สงกรานต์ปีนี้ #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ กันนะคะ

- งดการทำกิจกรรมนอกบ้าน
- งดจัดงานปาร์ตี้สังสรรค์
- งดเล่นสาดน้ำ
- งดเดินทางกลับภูมิลำเนาไปพบปะพ่อแม่ญาติพี่น้องในต่างจังหวัด
- งดการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เปลี่ยนมาสรงน้ำพระในบ้านแทน

การเดินทางไปทำบุญที่วัด หากจำเป็นต้องออกนอกบ้าน
อย่าลืม! สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และหมั่นล้างมือบ่อยๆ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้ รัฐบาลประกาศเลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 (วันที่ 13-15 เมษายน 2563) ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะคลี่คลาย โดยคณะรัฐมนตรีจะพิจารณากำหนดวันหยุดราชการชดเชยให้ในภายหลังในช่วงเวลาที่เหมาะสม

13 เมษายน 2563

มีคำสั่งเกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด19,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

#ขอความร่วมมือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะ

ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งเกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่อง แต่ปรากฏว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสยังคงมีแนวโน้มแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงโอกาสเสี่ยงในการติดต่อโรคและความจำเป็นของประชาชน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีคำสั่งให้กำหนดมาตรการเพิ่มเติม โดยให้ปิดสถานที่และห้ามบุคคลใดเข้าไปทำกิจกรรมในพื้นที่ ดังนี้

1. ปิดสวนสาธารณะทุกแห่ง

2. ห้ามมิให้ลงเล่นน้ำ สาดน้ำ ตั้งวางจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สิ่งของ รับประทานอาหาร หรือทำกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ บริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ถนนรอบคูเมืองด้านในและถนนรอบคูเมืองด้านนอกทั้ง 4 ด้าน รวมถึงพื้นที่ต่อเนื่อง

3. งดการใช้พื้นที่ลานเอนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ รวมถึงพื้นที่ในลักษณะคล้ายกัน เพื่อเป็นสถานที่ในการรวมกลุ่มกัน หรือทำกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ รวมถึงการตั้งวางจำหน่ายสินค้า อาหาร เครื่องดื่มทุกชนิดในบริเวณดังกล่าว

4. งดการใช้พื้นที่สาธารณะหรือบริเวณแห่งน้ำสาธารณะ ได้แก่ แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้ำ ที่สามารถเข้าไปรวมกลุ่มทำกิจกรรม อาทิ ลงเล่นน้ำ สาดน้ำ หรือทำกิจกรรมอื่นใดในลักษณะที่มีความเสี่ยงต่อการติดต่อและแพร่กระจายของโรคโควิด-19 และห้ามมิให้ประชาชนหรือบุคคลทั่วไป รวมตัวกันเพื่อชุมนุมทำกิจกรรม หรือมั่วสุมกัน บริเวณที่หรือทางสาธารณะ

5. ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก ร้านขายของชำทั่วไป ให้งดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. ของวันถัดไป สำหรับในช่วงเวลาที่เปิดขายได้นั้น ขอให้จัดให้มีมาตรการป้องกันโรค โดยให้มีบริการเจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับผู้ใช้บริการ ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสาธารณะ เช่น ประตูเข้า-ออก มือจับตู้แช่อาหาร ชั้นวางสินค้าเคาน์เตอร์บริการ และบริเวณอื่นๆ ที่อาจมีการสัมผัสร่วมกันของผู้เข้าใช้บริการ และต้องจัดให้มีมาตรการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ของผู้ใช้บริการ และพนักงานผู้ให้บริการอย่างน้อย 1 เมตร

นอกจากนั้นยังต้องคัดกรองพนักงานผู้ปฏิบัติงานก่อนทำงาน และในขณะทำงานให้พนักงานผู้ให้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมทั้งปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักอนามัย

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรการ 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2563 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2563

03 เมษายน 2563

ขอประชาสัมพันธ์ แนะนำพี่น้องประชาชน เรื่องการใส่หน้ากากอนามัยฯ,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

ช่วงนี้เป็นช่วงระบาดหนัก!!!!

ทั้งไข้หวัดโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดธรรมดา และค่าฝุ่น pm 2.5 ที่มาจากหมอกควันไฟป่าก็เกินค่ามาตรฐาน

ขอประชาสัมพันธ์ แนะนำพี่น้องประชาชน เรื่องการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเดินหานใจและฝุ่นพิษ Pm 2.5 นะคะ และช่วงนี้ปอยหลวงหลายที่เลย อาจจะไปรับเชื้อที่อื่นมาแพร่ได้

***หากลูกหลานใคร....****
มีไข้ เป็นหวัด ให้หยุด รร.ไม่ควรเอาไป รร.นะคะ
ขอความร่วมมือผู้ปกครอง สำรวจ ตรวจตรา ลูกๆหลานๆ ตัวเองก่อนมาส่ง รร. ร่วมกันป้องกันการติดต่อโรคระบาดทางเดินหายใจในช่วงนี้ ในเบื้องต้นร่วมด้วย ช่วยกันนะคะ

ขอบคุณค่ะ

ด้วยความปราถนาดีจาก : งานสุขาภิบาล อนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

03 มีนาคม 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ทั้งนี้ หากประสงค์จะแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้จัดทำเป็นหนังสือ ส่งผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2563 เพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง ต่อไป

#รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

25 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย บนถนน ริมทางถนน คู คลอง หรือสถานที่สาธารณะ,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย บนถนน ริมทางถนน คู คลอง หรือสถานที่สาธารณะ

ตามที่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ได้ตรวจสอบพบว่ามีการทิ้งขยะมูลฝอยบริเวณริมทางถนน คู คลองและสถานที่สาธารณะ ทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ถูกหลักสุขาภิบาลและก่อให้เกิดรำคาญจากกลิ่นเหม็นแก่ประชาชนโดยทั่วไป ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ออกประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย บนถนน ริมทางถนน คู คลองหรือสถานที่สาธารณะ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่าน "มินำขยะทิ้งเรี่ยราด ช่วยกันรักษาความสะอาด" หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษ 2,000 – 10,000 บาท

พบเห็นการกระทำดังกล่าว มีหลักฐานชัดเจน
ขอให้แจ้งงานสุขาภิบาล อนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
โทร ๐-๕๓๒๕-๗๓๓๖
หรือ
Facebook : เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

21 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานทางการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
11 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (สำหรับไตรมาสที่ 1 ) ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (สำหรับไตรมาสที่ 1 ) ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

10 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง กำหนดมาตรการห้ามเผาในที่โล่งทำให้เกิดเหตุรำคาญ ,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

ด้วยฤดูแล้งของทุกปี ช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม มักเกิดการเผาในที่โล่งเป็นประจำ ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ ทำให้เกิดฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานเป็นสาธารณภัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป และจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศ เรื่องกำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิดและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 นั้น

เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญอันเกิดจากการเผาในที่โล่งทุกชนิด เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง จึงขอประกาศกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2563

รายละเอียดตามแนบท้ายนี้

06 กุมภาพันธ์ 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (86 รายการ)