ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-257182 แฟกซ์ 053-257336 ร้องเรียน-ร้องทุกข์ โทรศัพท์. 0819-501225 นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรี

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
100
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
1,820
เดือนที่แล้ว
2,697
ปีนี้
4,517
ปีที่แล้ว
30,226
ทั้งหมด
99,796
ไอพี ของคุณ
3.214.224.224


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย บนถนน ริมทางถนน คู คลอง หรือสถานที่สาธารณะ

ตามที่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ได้ตรวจสอบพบว่ามีการทิ้งขยะมูลฝอยบริเวณริมทางถนน คู คลองและสถานที่สาธารณะ ทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ถูกหลักสุขาภิบาลและก่อให้เกิดรำคาญจากกลิ่นเหม็นแก่ประชาชนโดยทั่วไป ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ออกประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย บนถนน ริมทางถนน คู คลองหรือสถานที่สาธารณะ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่าน "มินำขยะทิ้งเรี่ยราด ช่วยกันรักษาความสะอาด" หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษ 2,000 – 10,000 บาท

พบเห็นการกระทำดังกล่าว มีหลักฐานชัดเจน
ขอให้แจ้งงานสุขาภิบาล อนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
โทร ๐-๕๓๒๕-๗๓๓๖
หรือ
Facebook : เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

21 กุมภาพันธ์ 2563

11 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (สำหรับไตรมาสที่ 1 ) ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

10 กุมภาพันธ์ 2563

ด้วยฤดูแล้งของทุกปี ช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม มักเกิดการเผาในที่โล่งเป็นประจำ ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ ทำให้เกิดฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานเป็นสาธารณภัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป และจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศ เรื่องกำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิดและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 นั้น

เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญอันเกิดจากการเผาในที่โล่งทุกชนิด เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง จึงขอประกาศกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2563

รายละเอียดตามแนบท้ายนี้

06 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล

28 มกราคม 2563

สำหรับประชาชนทั่วไป

ลดเวลาทำกิจกรรมนอกบ้าน หากจำเป็นให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 และเลือกใช้หน้ากากกันฝุ่นที่ได้มาตรฐาน
ควรทิ้งหน้ากาก เมื่อพบว่าหายใจลำบากหรือภายในหน้ากากสกปรก หากเป็นไปได้ควรเปลี่ยนหน้ากากอันใหม่ทุกวัน
หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์
สำหรับเด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว

จำกัดการออกนอกบ้านควรอยู่ในอาคารโดยเฉพาะห้องสะอาด ถ้าจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 และไม่ควรอยู่นอกบ้านเวลานาน
เลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้ง เปลี่ยนมาออกกำลังกายภายในบ้านหรือโรงยิมแทน
เตรียมยาประจำตัว หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบพบแพทย์

(ข้อมูลจากกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย)

20 มกราคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

15 มกราคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

03 มกราคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างด้วย เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น จึงอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 หมวด 4 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง จึงประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองคลัง จำนวน 1 อัตรา
2.ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ (กองช่าง)จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา (กองช่าง) จำนวน 1 อัตรา
4.พนักงานขับรถยนต์ (กองการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
1.คนนงานทั่วไป (สำนักปลัด) จำนวน 2 อัตรา
2.คนงานทั่วไป (กองคลัง) จำนวน 2 อัตรา
3.คนงานทั่วไป (กองการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ตั้งแต่วันที่ 19 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

ปล.ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์/โทรสาร 0-5325-7336

13 ธันวาคม 2562

หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เราอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

พบอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือเหตุร้ายต่างๆ

19 พฤศจิกายน 2562

31 ตุลาคม 2562

17 ตุลาคม 2562

ประชาสัมพันธ์นะค่ะ !!!

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง จะดำเนินโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 โดยการพ่นหมอกควันกำจัดยุง ในองค์กร วัด โรงเรียน ชุมชน และหมู่บ้าน เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลแม่ปั๋ง

ในระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2562

**ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ปั๋งทุกหมู่บ้าน เตรียมความพร้อมในด้านสถานที่ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงด้วยนะค่ะ**

ตามตารางแผนปฏิบัติงานดังนี้...

"ร่วมกัน ป้องกันไม่ให้ยุงเกิด และป้องกันไม่ให้ยุงกัด ” นะค่ะ

19 กรกฎาคม 2562

กระทรวงสาธารณสุข เตือนผู้ปกครองและสถานศึกษาระวังเด็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก 1-3 ปี เน้นสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิด หมั่นทำความสะอาดของใช้ของเล่น ถ้าเด็กป่วยให้หยุดรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหาย หากมีอาการ ซึม อ่อนแรง ชักกระตุก มือสั่น เดินเซ หอบ อาเจียน ให้รีบพบแพทย์ทันที เพราะอาจติดเชื้อชนิดรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได้

จากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 21 พฤษภาคม 2562 มีรายงานผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก จำนวน 11,107 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 1 ปี รองลงมา คือ 2 ปี และ 3 ปี ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรก คือ สุราษฎร์ธานี รองลงมา คือ เชียงใหม่ ภูเก็ต ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ ตามลำดับ

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ขอแนะนำให้ผู้ปกครองดูแลและสังเกตอาการของบุตรหลาน เนื่องจากเด็กเล็กอาจบอกอาการเจ็บป่วยของตนเองไม่ได้ วิธีป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
มีดังนี้

1.ลดการสัมผัสเชื้อ โดยเชื้อโรค มือ เท้า ปากจะอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากแผลตุ่มพองหรืออุจจาระของผู้ป่วย ซึ่งมักจะติดอยู่บนมือแล้วนำเข้าปากหรือจับของเล่น ของใช้ ทำให้กระจายสู่ผู้อื่นได้
2.หมั่นทำความสะอาดของใช้และของเล่นของเด็กเป็นประจำ เพื่อลดเชื้อโรคที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม
3.หมั่นให้เด็กล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลัง รับประทานอาหารหรือเข้าห้องน้ำ เพื่อลดเชื้อสะสมบนมือและลดการแพร่สู่ผู้อื่น
4.หากบุตรหลานป่วย ควรแยกของใช้ส่วนตัวและไม่ให้คลุกคลีกับคนอื่นๆ เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ

ด้วยความปราถนาดีจาก : เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

03 กรกฎาคม 2562

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอ
ที่มีต่อ เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง โดยสามารถประเมินผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

1. QR Code
2. เว็บไซด์ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/xt8kou

20 พฤษภาคม 2562

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (69 รายการ)