ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-257182 แฟกซ์ 053-257336 ร้องเรียน-ร้องทุกข์ โทรศัพท์. 0819-501225 นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรี

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
2,206
เดือนที่แล้ว
2,109
ปีนี้
25,559
ปีที่แล้ว
30,226
ทั้งหมด
120,838
ไอพี ของคุณ
100.24.125.162


โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยผู้เข้าร่วมอบรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาล
วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม พร้อมทั้งกรณีตัวอย่างการกระทำผิดวินัย การทุจริตประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ได้รับความเมตาวิทยากรมาบรรยายธรรมะ เรื่อง หลักคุณธรรมนำใจ...สู่การทำงานที่ดี โดย พระอธิการเศวต จิตฺตสํวโร เจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่งบวกข้าว และ วิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับผลประโยช์ทับซ้อน จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่


 
31 สิงหาคม 2563