ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-257182   โทรสาร (แฟกซ์): 053-257336
ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
88
เดือนนี้
1,536
เดือนที่แล้ว
2,700
ปีนี้
13,286
ปีที่แล้ว
23,063
ทั้งหมด
78,339
ไอพี ของคุณ
3.88.220.93


เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ดำเนินโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนท้องถิ่น โดยการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาแผน 5 ปี มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน
06 มิถุนายน 2562

วันเสาร์ ที่ 18 เดือนพฤษภาคม 2562 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ปั๋ง และประชาชนตำบลแม่ปั๋ง ร่วมงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยกาหลง บ้านสบปั๋ง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ซึ่งประเพณีการสรงน้ำพระธาตุ เปรียบเสมือนการได้สรงน้ำพระพุทธเจ้า หรือพระอรหันต์ทั้งหลาย เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของตำบลแม่ปั๋งให้คงอยู่คู่ล้านนาสืบไป
20 พฤษภาคม 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ งานบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง และชุดเวรยาม พนักงานเทศบาลฯ ออกบริการส่งน้ำอุปโภคให้กับพี่น้องประชาชนตำบลแม่ปั๋ง เป็นประจำทุกวัน เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2562 และความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ดังนั้น จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนใช้น้ำเพื่อการอุปโภคเท่านั้้น ขอความร่วมมืออย่านำน้ำไปใช้เพื่อการเกษตร...

#ขอเป็นกำลังใจให้คนทำงานด้วยกันทุกคนนะค่ะ

**ความเห็นอกเห็นใจ คือ “กฎสำคัญ” ของ “ชีวิตมนุษย์” **

 

16 พฤษภาคม 2562

จุ่มเนื้อ เย็นใจ๋ ปี๋ใหม่แก้วมาเติง สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข สืบฮีต ต๋ามฮอย ฮักษา ประเพณี วัฒธรรม ล้านนา....

เทศบาลตำบลแม่ปั๋งดำเนินการจัด โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม นำสู่คุณภาพชีวิตครอบครัวสูงวัย ตำบลแม่ปั๋ง ประจำปี 2562 ดำเนินการจัดงาน โดย กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน เทศบาตำบลแม่ปั๋ง ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าว ณ โรงตลาดประชารัฐ

22 เมษายน 2562

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง นายสมชาติ ตันกุณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋งายสมคิด วรรณจักร ที่ปรึกษานายกฯ และ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ทุกคน ร่วมมือ ร่วมใจกัน เดินเก็บขยะเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ ถนนทางเข้าบ้านแม่แพง - บ้านผาแดง
25 กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อผ่านพ้นเทศกาลเฉลิมฉลองในช่วงปีใหม่ ก็ถึงคิวของวันมหัศจรรย์ของเด็ก ๆ นั่นคือ "วันเด็กแห่งชาติ" ที่ถูกกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี และวันเด็ก 2562 ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม ซึ่ง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คําขวัญวันเด็ก 2562 ว่า "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" ....เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ คณะครูศูนย์เด็ก ฯ ลูกจ้างพนักงาน ทุกท่าน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ปั๋ง สภาองค์กรขุมชนตำบลแม่ปั๋ง สภานี่ตำรวจภูธรโหล่งขอด คณะแม่บ้านทุกหมู่บ้านตำบลแม่ปั๋ง รพสต.บ้านแม่ปั๋ง-บ้านผาแดง โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง โรงเรียนประดู่วิทยา อุทธยานแห่งชาติศรีลานนา มูลนิธิอุ่นใจ บริษัท สุภิราชการเกษตร ป้าว จำกัด และ หน่วยงาน องค์กร ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ผู้ใหญ่ใจดีที่ไม่ได้กล่าว ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนประดู่วิทยา
14 มกราคม 2562

วันที่ 9 - 10 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลแม่ปั๋งมีโครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำเดือนมกราคม 2562 เขต 1 และ เขต 2 ซึ่งเป็นโครงการประจำทุกเดือน นำโดย นายสมชาติ ตันกุณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง นายสมคิด วรรณจักร์ ที่ปรึกษานายกฯ นางสาวสริญญา ใจชื่น เลขานายกฯ สมาชิกสภาฯ และ นายไกรยง ไสยนารถ นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เป็นตัวแทนในการมอบเบี้ย ฯ ตามโครงการดังกล่าว

สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า ใครที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนมกราคม 2562 ให้เตรียมบัตรประชาชนเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจ่ายเบี้ยยังชีพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรณีการรับแทน !!
ให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (เขียนลายเซ็นสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั่น)
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (เขียนลายเซ็นสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั่น)
3. ใบมอบอำนาจ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (ลายเซ็นผู้มอบอำนาจ,ผู้รับมอบอำนาจ,พยาน) เขียนด้วยปากสีน้ำเงินเท่านั้น ไม่นำใบมอบอำนาจที่เขียนแล้วถ่ายเอกสารมา
แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะค่ะ...
10 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง ได้เป็นประธานในพิธีรับมอบปริญญาบัตรปัจฉิมวัยชีวิต นักศึกษาผู้สูงอายุ รู่นที่ ๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปั๋
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนในนโยบายโครงการนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารทุกท่าน นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง และคณะสมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน และขอบคุณท่านผู้มีเกียรติ์ จากทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ที่ให้การสนับสนุน การอนุเคาระห์ และให้กำลังใจกับนักศึกษาผู้สูงอายุรุ่นที่ ๔ เป็นอย่างดี .... ขอขอบคุณทุกแรงใจ แรงกาย ที่ร่วมมือกัน จัดสถานที่ นำโดย นักศึกษาผู้สูงอายุ ร่วมกับ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ทุกกองงาน ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ...
27 พฤศจิกายน 2561

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลฯ ร่วมกันดำเนินกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยการ บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดศูนย์เศรษฐกิจ เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร ครบรอบ 2 ปี
01 พฤศจิกายน 2561

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร ครบรอบ 2 ปี เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง นายสมชาติ ตัณกุณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง นายสมคิด วรรณจักร ทีปรึษานายกฯ นางสาวสริญญา ใจชื่น เลขานุการนายกฯ นายวิเศษ การินทร์ ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ปั๋ง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลฯ และประชาชนอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม
01 พฤศจิกายน 2561

เมื่อวันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง นายสมชาติ ตัณกุณะ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง นายสมคิด วรรณจักร ทีปรึษานายกฯ นางสาวสริญญา ใจชื่น เลขานุการนายกฯ นายวิเศษ การินทร์ ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ปั๋ง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลฯ และประชาชนอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ห้องประชุม โรงเรียนพร้าววิทยาคม
01 พฤศจิกายน 2561

วัน อาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2561 (เดือนเกี๋ยงเหนือ ขึ้น 5 ค่ำ) เทศบาลตำบลแม่ปั๋งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ คณะครูศูนย์ ฯ ลูกจ้างพนักงาน ทุกท่าน กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่ปั๋ง เข้าร่วมประเพณีสลากภัตร ณ วัดห้วยงู ตำบลแม่ปั๋ง อ.พร้าว ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานประเพณีอันดีงามของตำบลแม่ปั๋ง ให้คงอยู่คู่ล้านนา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสร้างความสามัคคีให้แก่พี่น้องประชาชนตำบลแม่ปั๋ง ซึ่งการจัดประเพณีดังกล่าวนี้ เทศบาลตำบลแม่ปั๋งได้ทำการประสานงานกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ที่ได้มีกำหนดการจัดงานประเพณีสลากภัตรของแต่ละหมู่บ้าน...
01 พฤศจิกายน 2561

วัน พุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561 (เดือนเกี๋ยงเหนือ ขึ้น 8 ค่ำ) เทศบาลตำบลแม่ปั๋งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ คณะครูศูนย์ ฯ ลูกจ้างพนักงาน ทุกท่าน กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่ปั๋ง เข้าร่วมประเพณีสลากภัตร ณ วัดผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง อ.พร้าว ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานประเพณีอันดีงามของตำบลแม่ปั๋ง ให้คงอยู่คู่ล้านนา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสร้างความสามัคคีให้แก่พี่น้องประชาชนตำบลแม่ปั๋ง ซึ่งการจัดประเพณีดังกล่าวนี้ เทศบาลตำบลแม่ปั๋งได้ทำการประสานงานกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ที่ได้มีกำหนดการจัดงานประเพณีสลากภัตรของแต่ละหมู่บ้าน...
01 พฤศจิกายน 2561

วัน จันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561 (เดือน 12 เหนือ ขึ้น 15 ค่ำ) เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้างพนักงาน ทุกท่าน กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่ปั๋ง เข้าร่วมประเพณีสลากภัตร ณ วัดแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง อ.พร้าว ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานประเพณีอันดีงามของตำบลแม่ปั๋ง ให้คงอยู่คู่ล้านนา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสร้างความสามัคคีให้แก่พี่น้องประชาชนตำบลแม่ปั๋ง ซึ่งการจัดประเพณีดังกล่าวนี้ เทศบาลตำบลแม่ปั๋งได้ทำการประสานงานกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ที่ได้มีกำหนดการจัดงานประเพณีสลากภัตรของแต่ละหมู่บ้าน...
03 ตุลาคม 2561

วัน อังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2561 (เดือน 12 เหนือ แรม 8 ค่ำ) เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้างพนักงาน ทุกท่าน กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่ปั๋ง เข้าร่วมประเพณีสลากภัตร ณ วัดสหธรรมิการาม ศรีประดู่ ตำบลแม่ปั๋ง อ.พร้าว ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานประเพณีอันดีงามของตำบลแม่ปั๋ง ให้คงอยู่คู่ล้านนา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสร้างความสามัคคีให้แก่พี่น้องประชาชนตำบลแม่ปั๋ง ซึ่งการจัดประเพณีดังกล่าวนี้ เทศบาลตำบลแม่ปั๋งได้ทำการประสานงานกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ที่ได้มีกำหนดการจัดงานประเพณีสลากภัตรของแต่ละหมู่บ้าน...

03 ตุลาคม 2561

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (165 รายการ)