ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-257182 แฟกซ์ 053-257336 ร้องเรียน-ร้องทุกข์ โทรศัพท์. 0819-501225 นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรี

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
1,556
เดือนที่แล้ว
2,083
ปีนี้
1,556
ปีที่แล้ว
29,956
ทั้งหมด
126,791
ไอพี ของคุณ
3.227.247.17


ประมวลภาพ : พิธีรับมอบปริญญาบัตรปัจฉิมวัยชีวิต นศ.ผู้สูงอายุรุ่นที่ 6,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ได้ดำเนินการจัดพิธีรับมอบปริญญาบัตรปัจฉิมวัยชีวิต นักศึกษาผู้สูงอายุ รู่นที่ 6 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง โดยมี นายจักรพันธ์ ทองอ่ำ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธี ขอขอบคุณผู้สนับสนุนในนโยบายโครงการนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารทุกท่าน นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง และคณะสมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน และขอบคุณท่านผู้มีเกียรติ์ จากทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ที่ให้การสนับสนุน การอนุเคาระห์ และให้กำลังใจกับนักศึกษาผู้สูงอายุรุ่นที่ 6 เป็นอย่างดี ....

ขอขอบคุณทุกแรงใจ แรงกาย ที่ร่วมมือกัน จัดสถานที่ นำโดย นักศึกษาผู้สูงอายุ ร่วมกับ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ทุกกองงาน ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ...

29 กันยายน 2563

โครงการอบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ ตามหลักการ 3Rs ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
วันที่ 9 กันยายน 2563 งานสุขาภิบาลและอนามัย สิ่งแวดล้อม สำนักปลัด ดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ ตามหลักการ 3Rs ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่ออบรมส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง และประชาชนที่มีความสนใจนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันและสามารถถ่ายทอดเป็นแนวทางการดำเนินบริหารจัดการขยะมูลฝอยของแต่ละหมู่บ้าน แต่ละครัวเรือนในตำบลแม่ปั๋ง ให้เข้าใจเกี่ยวกับขยะประเภทต่าง ๆ ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะมูลฝอย ลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย ส่งเสริมการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก 3Rs หรือ 3 ช. คือ 3Rs : Reduce Reuse และ Recycle หรือ 3 ช: ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อให้ลดขยะปลายทาง ตามเป้าหมายสู่ความสำเร็จ ตามหลักการ 3Rs (Reduce Reuse and Recycle)
14 กันยายน 2563

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ 2563,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ร่วมใจกัน ดำเนินกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดป่าสหธรรมิการามศรีประดู่

01 กันยายน 2563

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยผู้เข้าร่วมอบรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาล
วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม พร้อมทั้งกรณีตัวอย่างการกระทำผิดวินัย การทุจริตประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ได้รับความเมตาวิทยากรมาบรรยายธรรมะ เรื่อง หลักคุณธรรมนำใจ...สู่การทำงานที่ดี โดย พระอธิการเศวต จิตฺตสํวโร เจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่งบวกข้าว และ วิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับผลประโยช์ทับซ้อน จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่

31 สิงหาคม 2563

โครงการอบรมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการปฎิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการปฎิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2563 ให้กับ กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เพื่อทบทวน พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการปฎิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปั๋
31 สิงหาคม 2563

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านแม่ปั๋ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านผาแดง และ คณะเจ้าหน้าที่ กำนันตำบลแม่ปั๋ง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านและสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ดำเนินโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในตำบลแม่ปั๋ง ทั้งนี้ขอขอบพระคุณทุกส่วนงานที่ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี

21 สิงหาคม 2563

กิจกรรม Big cleaning day. ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 2563,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

กิจกรรม Big cleaning day. ของทุกหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาทำความสะอาดภายในหมู่บ้านและ สถานที่สาธารณะประโยชน์ให้ถูกหลักสุขาภิบาล ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ก่อนที่จะดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในตำบลแม่ปั๋ง ทั้งนี้ขอขอบพระคุณประชาชนตำบลแม่ปั๋ง และทุกส่วนงานที่ร่วมมือร่วมใจป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

21 สิงหาคม 2563

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง  ดำเนินการจัดกิจกรรมวันวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

วันนี้ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย และได้ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศลดปัญหาหมอกควันในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง...

21 มีนาคม 2563

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ดำเนินการชี้แจงแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคโคโรน่าไวรัส 2019 (Covid 2019) ,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

9 มีนาคม 2563 งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแม่ปั๋ง ที่ให้ความอนุเคราะห์ ชี้แจงแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคโคโรน่าไวรัส 2019 (Covid 2019) ให้กับผู้นำชุมชน พร้อมหาแนวทางการดำเนินงานในชุมชน

 

ด้วยความปราถนาดีจาก : งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

09 มีนาคม 2563

ประมวลภาพ : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุฯ 2563,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ได้ดำเนินการได้มีการเปิดโรงเรียนยิ้มรับอรุณวิทยาลัยตำบลแม่ปั๋ง รุ่นที่ 6 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยเอาพื้นที่ตำบลแม่ปั๋งเป็นตัวตั้ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้สูงอายุ 14 หมู่บ้าน จำนวน 60 ท่าน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุตำบลแม่ปั๋ง ขอบขอบพระคุณความอนุเคราะห์จากหลายๆองค์กร และหน่วยงาน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โครงการดังกล่าว สนับสนุนโดย เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน..

#มอบรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ
#โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ปั๋ง รุ่นที่ 6
26 กุมภาพันธ์ 2563

ประมวลภาพ : การปฏิบัติตามมาตรการสร้างความชุ่มชื้นและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

14 มกราคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันเกินค่ามาตรฐาน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด ห้ามเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิด อย่างเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 - 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน
ปฏิบัติตามมาตรการสร้างความชุ่มชื้นและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศอย่างต่อเนื่อง โดยการฉีดล้างถนน ไม่ให้เกิดฝุ่นละออง บริเวณสถานศึกษา โรงเรียนบ้านประดู่ และบริเวณถนนด้านหน้าสำนักงาน เพื่อป้องกันฝุ่นควัน

ขอความร่วมมืองดเผาทุกพื้นที่ แม้กระทั่งการเผาตามบ้านเรือนของประชาชนทั่วไป เนื่องจากส่งผลต่อการสะสมฝุ่นควันในบรรยากาศจนส่งผลให้คุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานแล้วนะค่ะ

15 มกราคม 2563

ประมวลภาพ : การประชุมและร่วมต้อนรับคณะติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบแผนความพร้อมของเจ้าหน้าที่ และอุปกร,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ปั๋ง อุทธยานแห่งชาติศรีลานนา สถานีควบคุมไฟป่าศรีลานนา เข้าร่วมประชุมและร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.ณรัช สิงห์ปภากร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะตรวจติดตามประเมินผลฯ เพื่อตรวจสอบแผนความพร้อมของเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ระดับอำเภอและระดับตำบล พร้อมชี้แจงแนะนำการกฏิบัติในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่

14 มกราคม 2563

 ประมวลภาพ : วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

เมื่อผ่านพ้นเทศกาลเฉลิมฉลองในช่วงปีใหม่ ก็ถึงคิวของวันมหัศจรรย์ของเด็ก ๆ นั่นคือ "วันเด็กแห่งชาติ" ที่ถูกกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี และวันเด็ก 2563 ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ซึ่ง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คําขวัญวันเด็ก 2563 ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

.เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ คณะครูศูนย์เด็ก ฯ ลูกจ้างพนักงาน ทุกท่าน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ปั๋ง สภาองค์กรขุมชนตำบลแม่ปั๋ง สภานี่ตำรวจภูธรโหล่งขอด คณะแม่บ้านทุกหมู่บ้านตำบลแม่ปั๋ง รพสต.บ้านแม่ปั๋ง-บ้านผาแดง โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง โรงเรียนประดู่วิทยา อุทธยานแห่งชาติศรีลานนา มูลนิธิอุ่นใจ บริษัท สุภิราชการเกษตร ป้าว จำกัด และ หน่วยงาน องค์กร ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ผู้ใหญ่ใจดีที่ไม่ได้กล่าว ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการแสดงออกอย่างเหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ณ โรงเรียนประดู่วิทยา

ในงานนี้ประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงบนเวที, การเล่นเกมส์ชิงรางวัล, โดยตลอดงานมีการแจกอาหาร ขนม และมีการลุ้นรางวัลตลอดงาน

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนของขวัญของรางวัล สำหรับเด็กๆ ในงานนี้ และขอขอบคุณส่วนราชการ หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่นำกิจกรรมดีๆ มามอบแก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ซึ่งทำให้เด็กและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมต่างได้รับความสุข ของขวัญ ของรางวัล กลับบ้านกันถ้วนหน้า...

13 มกราคม 2563

ประมวลภาพ : ร่วมให้การต้อนรับคณะทีมงานรองนายกรัฐมนตรี,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง นายวิเศษ การินทร์ ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลฯ หน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอพร้าว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ตำบลแม่ปั๋ง ร่วมให้การต้อนรับ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายพลพีร์ สุวรรณฉวี ) ที่ปรึกษารองนายกฐมนตรี (นางใยอนงค์ ทิมสุวรรณ ) และคณะทีมงานรองนายกรัฐมนตรี (ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล) ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกุล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ เขตพื้นที่ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

24 ธันวาคม 2562

ประมวลภาพ : พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
วันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตีตำบลแม่ปั๋ง ร่วมกับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และ ตัวแทนประชาชน ตำบลแม่ปั๋ง ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปั๋
23 ธันวาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 14  (202 รายการ)