ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 053-257336

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมลสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
204
เดือนนี้
628
เดือนที่แล้ว
3,445
ปีนี้
17,642
ปีที่แล้ว
40,083
ทั้งหมด
214,219
ไอพี ของคุณ
3.230.152.133
5
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง
รับสมัครในวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกาศที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
 
โทร. 053-257336
04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
รับสมัครในวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกาศที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
โทร. 053-257336
04 กุมภาพันธ์ 2564

เตรียมความพร้อมการสมัครรับเลือกตั้ง เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ....เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง..,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
เตรียมความพร้อมการสมัครรับเลือกตั้ง
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี
....เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง...
04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาฝนที่โล่ง พ.ศ. 2564,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th


ด้วยปรากฏว่าในช่วงฤดูแล้งของทุกปีช่วงระหว่างเดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม มักจะเกิดการเผาในที่โล่งขึ้นเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่ชุมชน ในหมู่บ้าน ที่สาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ทำให้ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานเป็นสาธารณภัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไปและจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการเผาและบริหารจัดการเชื้อเพลิงในที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน พ.ศ 2564 และประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เพื่อป้องกันไม้ให้เกิดเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่งทุกชนิดในพื้นที่ เทศบาลตำบลแม่ปั๋งในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม อาศัยอำนาจตามมาตรา 27 มาตรา 28 และมาตรา 28/1 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

**จึงกำหนดให้เจ้าของหรือบุคคลผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลใดในเขตพื้นที่ตำบลแม่ปั๋ง งดการเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิดยกเว้นแต่ กรณีตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่เรื่องการกําหนดเขตควบคุมการเผาและบริหารจัดการเชื้อเพลิง ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564**

*** ผู้ใดกระทำการเผาในที่โล่งทุกชนิดถือว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะต้องได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ. ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 74 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และรับโทษตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ 2550 มาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ***
#จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

#หมายเหตุ หากบุคคลหรือผู้ครอบครองสวนในพื้นที่ ตำบลแม่ปั๋งท่านใดมีความประสงค์จะทำการเผาในที่โล่งในช่วงที่มีการประกาศห้ามเผา ต้องมากรอกแบบฟอร์มคำร้องบริหารจัดการชีวมวลในระดับพื้นที่ ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการเผาและบริหารจัดการเชื้อเพลิง ได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อย่างน้อย 3 วันก่อนจะมีการเผา เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ลงข้อมูลในระบบเพื่อขออนุญาตจังหวัดในการให้เผาตามคำร้อง

03 กุมภาพันธ์ 2564

การกำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิงและกำหนดมาตรฐานทางกฎหมายในการควบคุมการเผาฯ,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิงและกำหนดมาตรฐานทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด พ.ศ.2564
*** การบริหารจัดการเชื้อเพลิงของจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดเป็น 2 โซน คือ โซนเหนือ และ โซนใต้***
**** อำเภอพร้าว จัดอยู่ โซนเหนือ สามารถบริหารจัดการเชื้อเพลิงได้ ในช่วงเดือน มีนาคม ถึงเดือนเมษายน 2564 *****
ทั้งนี้ ... สำหรับพื้นที่ทางการเกษตร ในเขตตำบลแม่ปั๋งนะคะ
"ท่านใดวางแผนในการจัดการเชื้อเพลิง วันเวลาที่ชัดเจน"
และลงขอมูลในแบบคำขออนุญาตแล้ว
สามารถส่งให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ได้เลยนะคะ
เนื่องจากการ ... ขออนุญาต "ต้องขอก่อน 3 วัน" ก่อน "วัน เวลา ที่ต้องการเผา" นะคะ
***ไม่ขออนุญาต ไม่มีแผนชัดเจน หรือ ขอแล้วแต่ไม่จัดทำแนวกันไฟและไม่ได้ควบคุมไฟให้อยู่ในพื้นที่ ฯ จนลุกลาม .... มีความผิด ทั้งจำ ทั้งปรับ ตามมาตรการทางกฏหมายฯ นะคะ****
29 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์ ผังงานแสดงการให้บริการที่อำนวยความสะดวกในแต่ละส่วนงาน,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

ผังงานแสดงการให้บริการที่อำนวยความสะดวกในแต่ละส่วนงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

11 มกราคม 2564

สายด่วนกู้ชีพเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
สายด่วนกู้ชีพเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เราอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

พบอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือเหตุร้ายต่างๆ

01 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์ !!!!! รู้ก่อน! 20 ธ.ค.นี้ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.ไม่ได้ ทำอย่างไร?,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง หรือ ภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง

ดาวน์โหลด “แบบฟอร์ม หนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้

และให้ระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านโดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น

1. ด้วยตนเอง หรือ

2.มอบหมายผู้อื่น หรือ

3.ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

 

 

 

08 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ : อัตราภาษีป้าย ประจำปี 2564   ,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564

กำหนดยื่นแบบ ภายในเดือน มีนาคม ของทุกปี

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

       ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 โดยปรับปรุงอัตราภาษีป้ายที่มีอักษรไทยล้วน หรือป้ายที่มีตัวอักษรภาษาไทยปนกับอักษรต่างประเทศและปนกับภาพหรือเครื่องหมายอื่น หรือป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ และกำหนดอัตราภาษีป้ายขึ้นใหม่สำหรับป้ายที่ใช้เครื่องจักรกล ป้ายอักษรวิ่ง และป้ายจออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการโฆษณามากกว่าหนึ่งภาพในหกสิบวินาที โดยกำหนดให้อัตราภาษีป้ายมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเพื่อให้การจัดเก็บภาษีป้ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

  1. ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
  2. กำหนดอัตราภาษีป้ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

        หมายเหตุ เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีเศษเกินครึ่งตารางเมตรให้นับเป็นหนึ่งตารางเมตร ถ้าไม่เกินครึ่งตารางเมตร ให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 1,010 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 1,010 บาท

  1. กำหนดบทเฉพาะกาล โดยเมื่อพ้นกำหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ถ้ายังไม่ออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายขึ้นใหม่ ให้คิดอัตราภาษีป้ายต่อไปจนกว่าจะมีการกำหนดอัตราภาษีป้ายขึ้นใหม่
08 ธันวาคม 2563

Covid-19 ตื่นตัวไม่ตื่นตูม !!!,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
 
ขอประชาชน รับฟังข่าวสารที่ถูกต้อง ร่วมกันป้องกัน ตนเองและคนรอบตัว โดยการหาข้อมูลและปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสม รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
 
ด้วยความปราถนาดีจาก : เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
 
#เกาะติดสถานการณ์COVID-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่นี่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่
 
https://www.facebook.com/Chiangmaidatacenter/
 
 
 
 
08 ธันวาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง การยื่นคำร้องติดตั้ง รื้อถอน เปลี่ยนแปลงข้อความป้าย,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
04 พฤศจิกายน 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง ขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาบุคคลทำหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น”
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา
โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำ การดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล โดยได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้

14 ตุลาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง: รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
13 ตุลาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

08 ตุลาคม 2563

รายงานสรุปความพึงพอใจ CITIZENinfo เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

รายงานสรุปความพึงพอใจ CITIZENinfo เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

05 ตุลาคม 2563

|< << 1 2 3 45 6 7 8 9..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 12  (171 รายการ)