ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 053-257336

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมลสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
69
เมื่อวานนี้
135
เดือนนี้
3,321
เดือนที่แล้ว
3,947
ปีนี้
32,148
ปีที่แล้ว
40,083
ทั้งหมด
228,725
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127
นายเอกสิทธิ์ สมนวล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
053-257336


นายเอกสิทธิ์ สมนวล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
053-257336


นางสาวชัญชนิชา แหวนวงษ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
053-257336


นางภัสวฤณ เสาร์ลันดา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
053-257336


-ว่าง-
นิติกร
053-257336


นายกิตติพง วรรณวงค์
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
053-257336


-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
053-257336


-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล
053-257336


นายไชยกาญจน์ อุตะมา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
053-257336


นายณัฐธัญ บุญมาเรือง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
053-257336


-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข
053-257336


นางสาววลินลดา กันถิน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
053-257336


นายวิชัย เพิ่มขึ้น
พนักงานดับเพลิง
053-257336


นายจิรายุ มูลธร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายทวีศักดิ์ อุ่นแสง
พนักงานขับรถยนต์
053-257336


นายไชย์ คำหล้า
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
053-257336


นายนิกร จอมงาม
คนงานทั่วไป
053-257336นายเจริญ หมวกทอง
คนงานทั่วไป
053-257336


นายอวยชัย คำภิโร
คนงานทั่วไป
053-257336


นางสาวปรียาวรรณ แก้วมณี
คนงานทั่วไป
053-257336


นางนวลศรี พันธ์ชน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวคำหน้อย บัวชุม
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวธิดารัตน์ วิกัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาววาสนา กลิ่นหอมอุทิศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายวิชัย คำบุ่ง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายเอนก ธนหมี
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายประหยัด มูลธร
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายทรงชัย วิชัยแสน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายคนึง จันทรานาค
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายณัฐพล โงนเงิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายชวลิต แผนทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


ว่าที่ร้อยตรีศุภกร ธิเรือง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวปิยภัทรณิชา ปองดอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสิงห์วัฒน์ บุญศรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายพงษ์พันธ์ บุญเรือนยา
พนักงานจ้างเหมาบริการนายสุวิทฌา ไชยประเสริฐ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายชัชวัลย์ คำนวณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสิริจันทร์ เมฆฉาย
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวอุไรวรรณ สุภาใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายอานนท์ มูลธร
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายปิยะนัฐ คำสาย
พนักงานจ้างเหมาบริการ