ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 053-257336

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล



สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
204
เดือนนี้
628
เดือนที่แล้ว
3,445
ปีนี้
17,642
ปีที่แล้ว
40,083
ทั้งหมด
214,219
ไอพี ของคุณ
3.230.152.133
5
ประมวลภาพ: ประเพณีสลากภัตรตำบลแม่ปั๋ง ประจำปี 2562 ณ วัดแม่ปั๋ง,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2562 (เดือน 12 เหนือ ขึ้น 15 ค่ำ) เทศบาลตำบลแม่ปั๋งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ คณะครูศูนย์ ฯ ลูกจ้างพนักงาน ทุกท่าน กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่ปั๋ง เข้าร่วมประเพณีสลากภัตร ณ วัดแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง อ.พร้าว ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานประเพณีอันดีงามของตำบลแม่ปั๋ง ให้คงอยู่คู่ล้านนา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสร้างความสามัคคีให้แก่พี่น้องประชาชนตำบลแม่ปั๋ง
1 โพสต์
 
07 ตุลาคม 2562

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (เขต รพสต.ผาเเดง) ประจำปีงบประมาณ 2562,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

อสม. เขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านผาแดง ดำเนินโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในชุมชนที่เกิดโรค สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

05 ตุลาคม 2562

ประมวลภาพ : โครงการเทศบาลตำบลแม่ปั๋งน่าอยู่ด้วย 3Rs ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเทศบาลตำบลแม่ปั๋งน่าอยู่ด้วย 3Rs ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้นำชุมชน หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในตำบลแม่ปั๋ง และพนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะประเภทต่าง ๆ ตามหลัก 3Rs การฝึกปฏิบัติ การทำถังขยะอินทรีย์ พร้อมกับมอบถังขยะอินทรีย์ที่ฝึกปฏิบัติให้กับแต่ละหมู่บ้านได้นำกลับไปสาธิตเพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนในหมู่บ้านและเป็นการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐตามแนวทางการพัฒนาแบบบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะมูลฝอยทุกประเภท ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรในการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ขอขอบพระคุณ นางจันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม ที่ได้เป็นวิทยากรโครงการดังกล่าวนี้
27 สิงหาคม 2562

โครงการ ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพ ป้องกันภาวะแทรกซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแม่ปั๋ง ดำเนินโครงการ ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพ ป้องกันภาวะแทรกซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ผู้ป่วยตระหนักในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง และเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างถูกต้อง สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

21 สิงหาคม 2562

ประมวลภาพ : โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออก 2562,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ดำเนินโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออก 2562 โดยเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เพื่อจัดหาสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย วัสดุเคมีภัณฑ์กำจัดยุงลาย (น้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน) เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำจัดยุงลายทั้งในบ้านเรือน วัด โรงเรียน และชุมชน 14 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เพื่อควบคุมไม่ให้มีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกและไม่ให้มีผู้เสียชีวิตในแต่ละปี

 

07 สิงหาคม 2562

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ประจำปีงบ,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ได้ดำเนินโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก แม่บ้าน ผู้ปกครอง มีทักษะในการดูแลเบื้องต้น สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง 

06 สิงหาคม 2562

โครงการประเมินและแก้ไขปัญหา ภาวโภชนาการ ในเด็กเล็กและก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ได้ดำเนินโครงการการประเมินและแก้ไขปัญหา ภาวโภชนาการ ในเด็กเล็กและก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อประเมินและเฝ้าระวัง ภาวะโภชนาการเด็กเล็ก และก่อนวัยเรียน  สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

05 สิงหาคม 2562

โครงการสตรียุคใหม่ใส่ใจ มะเร็ง ประจำปีงบประมาณ 2562,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ปั๋ง ดำเนินโครงการสตรียุคใหม่ใส่ใจมะเร็ง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อค้นหาความผิดปกติของเซลมะเร็งในระยะเริ่มต้น ฯ สนับสนุนโครงการโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

31 กรกฎาคม 2562

โครงการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนตำบลแม่ปั๋ง (เขต รพสต.แม่ปั๋ง) ประจำปีงบประมาณ 2562,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

อสม. เขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแม่ปั๋ง ดำเนินโครงการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนตำบลแม่ปั๋ง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อสำรวจ ตรวจ และให้คำแนะนำ ร้านค้าขายของชำในชุมชน สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

28 กรกฎาคม 2562

โครงการปลกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ ถวายหลวงปู่แหวน เพื่อสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2562,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติศรีล้านนา ม.แม่โจ้ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ มทร.ล้านนาเชียงใหม่ ธนาคารออมสินสาขาอำเภอพร้าว สภาองค์กรชุมชนตำบลแม่ปั๋ง มูลนิธิอุนใจ บ.นิ่มซี่เส็ง สาขาประดู่ โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง และทุกคนในตำบลแม่ปั๋ง ร่วมกันดำเนินโครงการปลกป่าเพื่อสำนึกรักบ้านเกิด ตำบลแม่ปั๋ง ณ บริเวณป่า บ้านเฉลิมราช หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
25 กรกฎาคม 2562

ประมวลภาพ : โครงการพัฒนาอบรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการฯ,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาอบรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลแม่ปั๋ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ ทั้ง 7 ประเภท ตำบลแม่ปั๋ง จำนวน 80 ท่าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลแม่ปั๋ง เพิ่มความรู้ความสามารถในการดูแลตนเอง และสิทธิต่างๆของผู้พิการ ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์ จาก มูลนิธิไวยวัต ณ เชียงใหม่ เพื่อบุคคลพิเศษ มาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้พิการตำบลแม่ปั๋ง ขอขอบพระคุณความอนุเคราะห์มูลนิธิฯ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในโครงการดังกล่าว สนับสนุนโดย เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน..

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปั๋
19 กรกฎาคม 2562

ประมวลภาพ : โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน ทุกท่าน ร่วมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม โดยการจัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ตามโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดในพื้นที่ตำบลแม่ปั๋ง 14 วัด ขอให้ท่านประสบแต่อายุ วรรณะ สุขะ พละ มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต สว่างไสวเจริญย่ิงๆ ขึ้น คิดส่ิงใดขอให้สมปราถนา ทุกประการเทอญ...
19 กรกฎาคม 2562

โครงการเตรียมความพร้อมรับมือโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 ,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

อสม. เขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแม่ปั๋ง ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมรับมือโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในสถานที่ต่างๆ สนับสนุนงบโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

19 กรกฎาคม 2562

โครงการทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา(เขต รพสต.แม่ปั๋ง) ประจำปีงบประมาณ 2562,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแม่ปั๋ง ดำเนินโครงการทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้นักเรียน มีพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภพอย่างถูกวิธิ สนับสนุนโครงการโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

18 กรกฎาคม 2562

โครงการตรวจคัดกรองภาวะไขมันในเลือด (เขต รพสต.ผาแดง) ประจำปีงบประมาณ 2562,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านผาแดงดำเนินโครงการตรวจคัดกรองภาวะไขมันในเลือด ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพในชุมชน สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

13 กรกฎาคม 2562

|< << 1 2 3 45 6 7 8 9..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 17  (245 รายการ)