ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 053-257336

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมลสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
204
เดือนนี้
628
เดือนที่แล้ว
3,445
ปีนี้
17,642
ปีที่แล้ว
40,083
ทั้งหมด
214,219
ไอพี ของคุณ
3.230.152.133
3
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เ,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ดำเนินการจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

31 มีนาคม 2564

พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม ฯ 5 ธันวาคม 2563,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

ประมวลภาพ : ในวันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ คณะครูศูนย์เด็กเล็ก พนักงานจ้างตามภารกิจ คนงานทั่วไป เข้าร่วม ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพร้าว

05 ธันวาคม 2563

ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณียี่เป็ง “ลอยกระทง วิถีใหม่ สไตล์ New Normal”,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายกอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง จัดทำสถานที่ เพื่อให้ประชาชนได้นำกระทงลอย เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบต่อกันมา

02 พฤศจิกายน 2563

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ภายในอาคารสำนักเทศบาลตำบลแม่ปั๋งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ปั๋งเป็นเขตปลอดบุหรี่

กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะช่วยป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าสู่วงจรร้ายของการติดบุหรี่อันเนื่องมาจากกลยุทธ์การตลาดบุหรี่ที่หลากหลายขึ้น และเป็นการคุ้มครองสิทธิของเยาวชนและสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และที่สำคัญอีกประการคือ ประเทศไทยเข้าร่วมรัฐภาคีตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO-FCTC) จึงจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์เท่าทันกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทบุหรี่ และแนวปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาดังกล่าว

31 ตุลาคม 2563

ขอเชิญชวนทุกท่านมาออกกำลังกายกัน ,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

ขอเชิญชวนทุกท่านมาออกกำลังกายกัน ณ สนามกีฬาทุกหมู่บ้าน เพื่อร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และสามารถยืมวัสดุอุปกรณ์กีฬาได้ที่เทศบาลตำบลแม่ปั๋งได้นะคะ อย่าลืมมานะคะ

05 ตุลาคม 2563

ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
30 กันยายน 2563

ประมวลภาพ : พิธีรับมอบปริญญาบัตรปัจฉิมวัยชีวิต นศ.ผู้สูงอายุรุ่นที่ 5,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ได้ดำเนินการจัดพิธีรับมอบปริญญาบัตรปัจฉิมวัยชีวิต นักศึกษาผู้สูงอายุ รู่นที่ 5 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง โดยมี นายจักรพันธ์ ทองอ่ำ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธี ขอขอบคุณผู้สนับสนุนในนโยบายโครงการนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารทุกท่าน นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง และคณะสมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน และขอบคุณท่านผู้มีเกียรติ์ จากทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ที่ให้การสนับสนุน การอนุเคาระห์ และให้กำลังใจกับนักศึกษาผู้สูงอายุรุ่นที่ 5 เป็นอย่างดี ....

ขอขอบคุณทุกแรงใจ แรงกาย ที่ร่วมมือกัน จัดสถานที่ นำโดย นักศึกษาผู้สูงอายุ ร่วมกับ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ทุกกองงาน ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ...

29 กันยายน 2563

โครงการอบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ ตามหลักการ 3Rs ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
วันที่ 9 กันยายน 2563 งานสุขาภิบาลและอนามัย สิ่งแวดล้อม สำนักปลัด ดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ ตามหลักการ 3Rs ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่ออบรมส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง และประชาชนที่มีความสนใจนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันและสามารถถ่ายทอดเป็นแนวทางการดำเนินบริหารจัดการขยะมูลฝอยของแต่ละหมู่บ้าน แต่ละครัวเรือนในตำบลแม่ปั๋ง ให้เข้าใจเกี่ยวกับขยะประเภทต่าง ๆ ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะมูลฝอย ลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย ส่งเสริมการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก 3Rs หรือ 3 ช. คือ 3Rs : Reduce Reuse และ Recycle หรือ 3 ช: ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อให้ลดขยะปลายทาง ตามเป้าหมายสู่ความสำเร็จ ตามหลักการ 3Rs (Reduce Reuse and Recycle)
14 กันยายน 2563

โครงการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาแดง ปี้ 2563 กลุ่มเป้าหมายสตรี อายุ 30-60ปี จำนวน 147 คน ตรวจมะเร็งปากมดลูกพบปิดปกติเล็กน้อยจำนวน 11 คน ส่วนการตรวจมะเร็งเต้านม พบว่ามีความผิดปกติจำนวน 7 คน ดังนั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาแดง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองทุกปี และเป็นการเฝ้าระวังโรคที่อาจเกิดขึ้นได้ อีกทั้งเป็นการสร้างสุขนิสัยในการดูแล และเฝ้าระวังโรคด้วยตนเอง สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่ปั๋ง

14 กันยายน 2563

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ 2563,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ร่วมใจกัน ดำเนินกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดป่าสหธรรมิการามศรีประดู่

01 กันยายน 2563

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยผู้เข้าร่วมอบรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาล
วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม พร้อมทั้งกรณีตัวอย่างการกระทำผิดวินัย การทุจริตประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

ได้รับความเมตาวิทยากรมาบรรยายธรรมะ เรื่อง หลักคุณธรรมนำใจ...สู่การทำงานที่ดี โดย พระอธิการเศวต จิตฺตสํวโร เจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่งบวกข้าว และ วิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับผลประโยช์ทับซ้อน จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่

31 สิงหาคม 2563

โครงการอบรมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการปฎิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการปฎิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2563 ให้กับ กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง เพื่อทบทวน พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการปฎิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปั๋
31 สิงหาคม 2563

โครงการ ทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2563,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

จากการตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนตามระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษาพบว่าเด็กมีฟันผุร้อยละ35 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปั๋งเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำโครงการทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563นี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับตลอดจนผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและแก้ปัญหาและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ สามารถนำมากำหนดแนวทางการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

27 สิงหาคม 2563

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุระยะยาว ปีงบประมาณ 2563,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

กลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านแม่แพง หมู่ 3 ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุระยะยาว ปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุข ได้จัดทำข้อมูลพื้นฐานของผู้สูงอายุและการประเมินภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแล รักษา ส่งต่อ และได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้องและมีศักยภาพที่ดีขึ้นต่อไป  สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

19 สิงหาคม 2563

โครงการสร้างเครือข่ายการจัดการและดูแลผู้ป่วยในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ,เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง,maepang.go.th

กลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านผาแดง หมู่ 12 ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายการจัดการและดูแลผู้ป่วยในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน ปี 2563  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจและทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินขึ้น สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

17 สิงหาคม 2563

|< << 1 23 4 5 6 7..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 17  (245 รายการ)