ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 053-257336

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมลสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
307
เมื่อวานนี้
473
เดือนนี้
3,539
เดือนที่แล้ว
2,695
ปีนี้
9,254
ปีที่แล้ว
40,083
ทั้งหมด
205,831
ไอพี ของคุณ
34.239.173.144
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
                                                          
1.  ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งอาณาเขตเขตการปกครองประชากร

1.1     สภาพทั่วไป
          1.1.1   ที่ตั้งเทศบาลตำบลแม่ปั๋งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอพร้าว มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอพร้าว16 กม.     
          1.1.2    เนื้อที่ประมาณ    210   ตารางกิโลเมตร
          1.1.3   ภูมิประเทศ สภาพทั่วไปเป็นเขาล้อมรอบที่ราบมีเนินเขาและแม่น้ำไหลผ่าน
          1.1.4   จำนวนหมู่บ้าน    14    หมู่                         
 
      จำนวนหมู่บ้านในเขต  เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง  เต็มทั้งหมู่บ้าน   14 หมู่    ได้แก่  

หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม
1 บ้านห้วยงู 523 471 994
2 บ้านประดู่ 185 182 367
3 บ้านแม่แพง 350 409 759
4 บ้านสบปั๋ง 150 151 301
5 บ้านแม่ปั๋ง 233 217 450
6 บ้านทุ่งบวกข้าว 316 319 635
7 บ้านขุนปั๋ง 136 115 251
8 บ้านห้วยทราย 344 319 663
9 บ้านม่อนหินไหล 29 24 53
10 บ้านศรีประดู่ 368 353 721
11 บ้านโป่งบัวบาน 145 148 293
12 บ้านผาแดง 95 69 164
13 บ้านเฉลิมราช 70 69 139
14 บ้านสันติสุข 196 208 404
รวม 3,141 3,055 6,196
   
หมายเหตุ   (ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์   ณ    วันที่      พฤษภาคม     พ.ศ.  2555)
                 
-     ท้องถิ่นอื่นในตำบล
                 
-      จำนวนเทศบาล    -    แห่ง 
                 
-    จำนวนสุขาภิบาล    -    แห่ง 
                  
             
   1.1.5    ประชากร
     ประชากรทั้งสิ้น    6,196   คน แยกเป็นชาย  3,141   คน  หญิง  3,055  คน  จำนวนครัวเรือน 2,340 ครัวเรือนมีความมหนา     แน่นเฉลี่ย 30.39  คน/ตารางกิโลเมตร   
 
1.2    สภาพทางเศรษฐกิจ
  
1.2.1 อาชีพ
   1.2.1.1  เกษตรกรรม   
   1.2.1.2  รับจ้างแรงงาน
   1.2.1.3  ทำธุรกิจขนาดเล็กและขยาดย่อม
   1.2.1.4   รับราชการ
  
1.2.2   หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
    -    ธนาคาร                     1    แห่ง
    -    โรงแรม                     -     แห่ง
    -    ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก        25    แห่ง
    -    โรงงานอุตสาหกรรม        2    แห่ง
    -    โรงสี                         3    แห่ง
    -    อุตสาหกรรมในครัวเรือน    4    แห่ง
 
1.3     สภาพทางสังคม
  
   1.3.1 การศึกษา
     -    โรงเรียนประถมศึกษา         2    แห่ง
     -    โรงเรียนสาขาขุนปั๋ง          1    แห่ง
     -    โรงเรียนอาชีวศึกษา            -   แห่ง
     -    โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง        -    แห่ง
     -    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            5    ศูนย์
     -      ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน      12    แห่ง

       
   1.3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสน
     -    วัด            14    แห่ง               -     สำนักสงฆ์             1     แห่ง
     -    มัสยิด           -    แห่ง               -     ศาลเจ้า                -     แห่ง
     -    โบสถ์คริสตจักร    2    แห่ง           -     โบสถ์พุทธ             3    แห่ง
     -     พระธาตุ           4    แห่ง           -      สำนักปฏิบัติธรรม     1    แห่ง

  1.3.3     สาธารณสุข
      -    โรงพยาบาลของรัฐขนาด                 -        เตียง      -             แห่ง
      -    รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล/หมู่บ้าน           2    แห่ง
      -    สถานพยาบาลเอกชน                        -    แห่ง
      -    ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                       -    แห่ง
      -    อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

   1.3.4    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       -    สถานีตำรวจ                1          แห่ง
       -    สถานีดับเพลิง              1          แห่ง
       -    ที่พักสายตรวจ              1          แห่ง
                           

1.4    การบริการพื้นฐาน

    1.4.1     การคมนาคม
        ถนนสายหลัก   7  สาย  สภาพลาดยาง  3  สาย ลูกรัง   6  สาย  และถนนสายซอยภายในหมู่บ้าน

    1.4.2   การโทรคมนาคม
         -    ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหน่วยย่อย   1    แห่ง
         -    สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ                4       แห่ง ระบุ    
         -    ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                   14   แห่ง

    1.4.3    การไฟฟ้า
         -    ไฟฟ้าเข้าถึง    12    หมู่บ้าน   แต่ยังเข้าไม่ถึง 2 หมู่บ้าน (ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)

    1.4.4    แหล่งน้ำธรรมชาติ
         -    ลำน้ำ, ลำห้วย                  13            สาย
         -    บึง, หนองและอื่น ๆ             1              แห่ง   (หนองเหียง  บ้านโป่งบัวบาน)

    1.4.5    แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
        -      อ่างเก็บน้ำ           6      แห่ง
        -     สระน้ำสาธารณะ     21     แห่ง      (20ม.  X  20 ม.)
        -     สระระดับไร่นา  (ส่วนตัว)        120       แห่ง   
        -    ฝายคอนกรีต (คสล.)                 15     แห่ง
        -    ฝายแม้ว (ธรรมชาติ)        66        แห่ง
        -    บ่อน้ำตื้น             14          แห่ง  
        -    บ่อน้ำโยก                 27          แห่ง
        -    ประปาหมู่บ้าน    12    แห่ง
        -    ประปาภูเขา        7    แห่ง

1.5    ข้อมูลอื่น ๆ

     1.5.1    ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
         -    ป่าไม้        11    หมู่  
         -    บ่อน้ำร้อน    3    แห่ง
         -    น้ำตก         6    แห่ง

      1.5.2    กลุ่มมวลชนจัดตั้ง เครือข่ายต่างๆ
       -   ลูกเสือชาวบ้าน          2        รุ่น       200         คน
       -   ไทยอาสาป้องกันชาติ    2      รุ่น         50    คน
       -    กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ         2      รุ่น      73    คน
       -   กลุ่มประสานพลังแผ่นดิน    325    คน       14     หมู่บ้าน
       -   กลุ่มสตรีแม่บ้าน    1 – 14   หมู่บ้าน
       -   กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน   1 – 13   หมู่บ้าน
       -   อปพร.     1   รุ่น     37   คน
       -   กลุ่มเยาวชนของหมู่บ้าน     14    กลุ่ม
       -  ชมรมผู้สูงอายุ          10    ชมรม
       -  กลุ่ม  อสม.   194   คน
       -  กลุ่มออมทรัพย์    12   กลุ่ม
       -   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์     10  กลุ่ม
       -   ชมรมผู้พิการ    1  ชมรม
       -  กขคจ.      8      กลุ่ม   
       -  ธนาคารข้าว      3    กลุ่ม
       -  อาสาพัฒนาชุมชน      14    หมู่บ้าน   56  คน  หมู่บ้านละ  4  คน
       -  กลุ่มอาชีพ   15  กลุ่ม    
               1. กลุ่มจักสาน 8 กลุ่ม
               2. กลุ่มเย็บปักถักร้อย 2 กลุ่ม
               3. กลุ่มนวดแผนโบราณและสมุนไพร  2  กลุ่ม
               4. กลุ่มศิลปมวยไทย  1  กลุ่ม
               5. กลุ่มเลี้ยงหมู  1  กลุ่ม 
               6. กลุ่มเย็บผ้า  4  กลุ่ม
               7. กลุ่มเลี้ยงปลา  1  กลุ่ม
               8. กลุ่มเลี้ยงวัว  4  กลุ่ม
               9. กลุ่มร้านค้าชุมชน  2  กลุ่ม
               10. กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง  1  กลุ่ม
               11. กลุ่มประมงธรรมชาติ  1 กลุ่ม
               12. กลุ่มปลูกผัก  1  กลุ่ม
               13. กลุ่มยางพารา  1  กลุ่ม
               14. กลุ่มกิ๊บทำผม  1  กลุ่ม
               15. กลุ่มสหกรณ์  1  กลุ่ม                                                              แผนที่่ตำบลแม่ปั๋ง