ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ / แฟกซ์ : 053-257336

ภารกิจผู้บริหาร

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

สำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมลสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่
วันนี้
83
เมื่อวานนี้
135
เดือนนี้
3,321
เดือนที่แล้ว
3,947
ปีนี้
32,148
ปีที่แล้ว
40,083
ทั้งหมด
228,725
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

                    1.1 การจัดให้มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค

                    1.2 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร            

  1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

          ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

                   2.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

                   2.2 การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

                   2.3 การสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ เด็กกำพร้า ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ และผู้ด้อยโอกาส

      และการแก้ไขปัญหาความยากจน

                   2.4 การส่งเสริมสุขภาพ การกีฬา

                   2.5 การพัฒนาส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

  1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

          ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

                    3.1 การพัฒนา ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม

                    3.2 การพัฒนา ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่นๆ

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

                   4.1 การพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมอาชีพการเกษตร และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การหาตลาดและช่องทางการจำหน่าย ครบวงจร

                   4.2 การพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเสริม ผลิตภัณฑ์ชุมชนและการเพิ่มรายได้ในครัวเรือน การหาตลาดและช่องทางการจำหน่าย ครบวงจร

 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร

          ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

                   5.1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารราชการ ธรรมาภิบาล สร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีด

      ความสามารถของบุคลากร ภาครัฐ

                   5.2 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม ตรวจสอบ และพัฒนาระบอบประชาธิปไตย

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

                   6.1 การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ดิน และแหล่งน้ำธรรมชาติ อย่างยั่งยืน

                   6.2 การพัฒนาบริหารจัดการและรักษาสิ่งแวดล้อม

 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

          ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

                   7.1 การส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม รักษาประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                   7.2 พัฒนาส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพแก่บุคลากรทางด้านการศึกษา

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

          8.1 การสาธารณสุขอนามัยและส่งเสริมสุขภาพ

          8.2 ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง เสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี